14
mei

Project van start !

In Nederland, zowel in urbaan als ruraal gebied, bestaat een grote groep nieuwkomers die zich in een sociaal isolement bevindt en te maken krijgt met verschillende drempels die hun participatie in de samenleving sterk vertragen of zelfs beletten (bijv. analfabetisme, culturele rolverdeling man-vrouw waarbij vrouwen zich op het huishouden [moeten] richten en nauwelijks buiten de deur [mogen] komen, lage opleiding of slechte leerbaarheid, trage en demotiverende 'bureaucratische molens' in het kader van taal- en integratieprogramma's, etc.). Een slechte aansluiting bij de NL samenleving werkt vaak van een eerste generatie door op de volgende, waardoor ook deze volgende generatie met een onnodig grote afstand tot de NL samenleving begint. Inzet van vrijwilligers op wijkniveau is een zeer succesvol instrument gebleken voor duurzame sociale integratie zonder drempels, het doorbreken van sociaal isolement en toeleiding naar arbeid. Momenteel is participatie in vrijwilligerswerk vanuit de doelgroep nog zeer laag (20% t.o.v. 41% autochtone bevolking), terwijl dit juist een sterk motiverende, activerende en inspirende werking heeft, zeker wanneer sprake is van vrijwilligers die zich, vanuit eigen ervaring, kunnen identificeren met de doelgroep. Het project richt zich derhalve op het inzetten van 'vrijwilligers voor vrijwilligers' en bevorderen van actieve deelname aan vrijwilligerswerk & -activiteiten door de doelgroep, als instrument voor participatie en sociale activering, waarbij het wijkniveau als startpunt wordt genomen.

Het VIP-aim project richt zich op bovenstaande problematiek, de centrale doelstelling van het project bestaat uit het toepassen van vrijwilligerswerk -& activiteiten als actief participatie instrument voor sociale activering, inspiratie en motivering van niet-westerse burgers in Nederland die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken.

Op 31 maart 2011 heeft de eerste startbijeenkomst tussen de partners plaatsgevonden.

Klik op de tekst voor de powerpoint

 eu
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europese Integratie fonds (EIF).
"Van EU naar lokaal".